Durnuklylyk

peýza.-4583106

Jemgyýetiň çalt ösmegi bilen adamlar howpsuz, amatly we ekologiýa taýdan arassa durmuş gözlemäge has köp üns berýärler, şonuň üçin energiýa tygşytlaýjy we ýylylyk izolýasiýa önümlerini gurmagyň ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiki materiallara ýetmek gaty möhümdir. , şeýle hem material durnukly ösüş düşünjesine laýyk gelmelidir.

Bazar zerurlyklaryny we täze tehnologiýa materiallarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin Zerothermo wakuum tehnologiýasyny köp ýyllap öwrenmäge ygrarlydyr we wakuum tehnologiýasy-Wakuum izolýasiýa paneli (VIP) üçin dürli täze materiallary özbaşdak öndürýär. durnukly ösüş talaplaryna ýetmek üçin izolýasiýa materialy.

VIP ýadro paneliniň esasy materiallary tüsse kremnisi, karbid kremniy we süýümli aýna.Bu materiallar organiki däl materiallar we daşky gurşaw tarapyndan zaýalanyp bilýän organiki materiallary öz içine almaýar.Daşky gurşawa arassa we gaýtadan işlenýär, kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaldýar, daşky gurşawy goramaga kömek edýär we howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin A synp ot derejesini kesgitleýär.

Zerothermo “dogruçyllyk, netijelilik, jogapkärçilik we gatnaşmak” düşünjelerini yzarlaýar we ISO9001, ISO45001, ISO14001, SGS ROHA, REACH synagy ýaly köp şahadatnama aldy.Indi VIP materiallar gurluşyk, sowuk zynjyrly logistika, lukmançylyk transporty we ammar, senagat izolýasiýasyna giňden ulanylýar.

Müşderilerimiziň ilkinji nobatda durýandygymyza ynanýarys, giňişleýin çözgütleri hödürleýäris we satuwdan öňki we satuwdan soňky müşderi hyzmatlaryny kanagatlandyrýarys.