Çeýe Nano termiki izolýasiýa ýorgan matasy

 • Temperatureokary temperatura izolýasiýa materialy-çeýe nano termiki izolýasiýa matasy

  Temperatureokary temperatura izolýasiýa materialy-çeýe nano termiki izolýasiýa matasy

  Çeýe nano ýylylyk izolýasiýa matasynyň üstü, ýokary temperatura çydamly süýümli aýna matasy bilen örtülendir we ýokary temperatura sapaklary bilen gözenek görnüşinde ýasalýar.Belli bir çeýeligi bar we turbalara ýa-da egrilen ýüzlere gurnap bolýar.Şol bir wagtyň özünde, ýylylyk geçirijiligi henizem howadan pesdir we ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi adaty materiallardan 3-4 esse gowudyr.Iň oňat ýokary temperatura ýylylyk izolýasiýa materialy, öý enjamlarynda ulanylyp bilner.Temperatureokary temperatura turbageçirijisi, bug turbasy, himiki turbageçiriji, döwülýän peç, elektron gural, ot gapy, ýyladyş peji.Bu önüm ýanmaýan material bolup, oda çydamly we ýylylyk izolýasiýa gatlagy hökmünde ulanylyp bilner.

  Gowy termiki izolýasiýa diňe ýokary izolýasiýa galyňlygy bilen gazanylyp bilner we bu süýüm izolýasiýa materiallarynyň artykmaçlyklary ululygy we görnüşi üçin ýokary çeýeligi.dizaýn etmek üçin müşderiler bilen işlemekde ýeterlik tejribämiz bar we zerur bolsa ululygyny we görnüşini talaplaryňyza görä düzüp bileris.Highokary temperatura çeýe nano termiki izolýasiýa matasyny gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň oňat müşderi hyzmaty bilen 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

 • Waksina, lukmançylyk, iýmit saklamak üçin Fumed silika wakuum izolýasiýa paneli bilen izolýasiýa sowadyjy guty

  Waksina, lukmançylyk, iýmit saklamak üçin Fumed silika wakuum izolýasiýa paneli bilen izolýasiýa sowadyjy guty

  Zerothermo sowadyjy guty, kremniniň esasy materialy wakuum izolýasiýa paneli bolan professional saklaýyş gutularydyr, gutular ömrüni tygşytlamak we ömri bermek häsiýetlerini saklamak üçin durnukly temperaturany talap edýän gan önümlerini, organlary we derman önümlerini daşamak üçin ulanylýar.

  Izolýasiýa sowadyjy guty sanjymlar, insulin, köpeltmek programmalary, bio-farmasewtika, durmuş ylmy we beýleki lukmançylyk önümleri, IVD önümleri we biologiki nusgalar ýaly dermanlary daşamak üçin amatly saýlawdyr, şeýle hem täze iýmit, içgi we saklamak üçin amatly saýlawdyr. süýt önümleri.