Gurluşyk

 • Heatylylyk galkan materiallary termiki diwar wakuum izolýasiýa paneli

  Heatylylyk galkan materiallary termiki diwar wakuum izolýasiýa paneli

  Dumanly kremniniň wakuum izolýasiýa paneli (VIP), daşarky diwar, içki diwar, üçek we pol gurmak üçin pes ýylylyk geçirijiligi we energiýa tygşytlaýjy täsiri bolan super izolýasiýa materialynyň täze görnüşidir.VIP-de gaýtadan işlenip, kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaldyp, ýaşyl daşky gurşawy goramaga kömek edip biljek ODS maddalary (ozon ýok ediji maddalar ýok).

  Wakuum izolýasiýa panelleri, köplenç ýangyna garşy çydamly we pasta gurmak üçin amatly aýna süýümli mata bilen örtülen izolýasiýa pudagynda ulanylýar. Has ýokary ýylylyk garşylygy sebäpli, Wakuum izolýasiýa panelleri (VIP)köpadaty gurluşyk izolýasiýa materiallaryna has köp energiýa tygşytly alternatiwasy.

  Zerothermo topary uzak ýyllaryň dowamynda wakuum tehnologiýasyny täzelemäge gönükdirilendir, izolýasiýa materialyny gurmak üçin bu wakuum izolýasiýa panelleri (VIP) gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biz size jogap bereris2Iň gowy müşderi hyzmaty bilen 4 sagat.

 • Önümçilik vakuum izolýasiýa diwary

  Önümçilik vakuum izolýasiýa diwary

  Öňünden taýýarlanan vakuum izolýasiýa diwary, Zerothermo tarapyndan işlenip düzülen deslapky gurluşyk gorag çözgüdi.Öňünden öndürilen ultra-pes energiýa sarp ediş binasyna ulanylýar.Wakuum izolýasiýa diwarynyň beýikligi binanyň beýikligi bilen doly gabat gelýär.

 • Önümçilik wakuum izolýasiýa bezegi integral diwar paneli

  Önümçilik wakuum izolýasiýa bezegi integral diwar paneli

  Öňünden taýýarlanan wakuum izolýasiýa bezegi integrirlenen diwar paneli, garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýe bolan Zerothermo R&D topary tarapyndan täzelenen önüm.Öň öndürilen ultra pes energiýa sarp ediş binasynda giňden ulanylýar, Diwar paneli içki we daşarky bezeg panellerinden, wakuum izolýasiýa kompozit izolýasiýa gatlagyndan, dil we çukur profillerinden we gurnama böleklerinden durýar.

 • Modully ýylylyk izolýasiýa bezeg diwar paneli bezeg paneli

  Modully ýylylyk izolýasiýa bezeg diwar paneli bezeg paneli

  Modully ýylylyk izolýasiýa bezeg diwar paneli, ýokary ýylylyk izolýasiýa täsiri bilen ýöriteleşdirilen diwar gurluşyny kabul edýär, adaty panelden takmynan 10 esse ýylylyk izolýasiýasydyr.Organiki däl birleşýän material sebäpli, ulanyjylar üçin örän möhüm bolan ýangyna garşy öndürijiligi we howpsuzlygy kepillendirilýär.Şeýle hem jaý gurluşygynda gurmak gaty aňsat. Adaty proses bilen deňeşdirilende has köp wagt we zähmet tygşytlaýar, bu has tygşytly.

 • güýçlendirilen wakuum izolýasiýa paneli

  güýçlendirilen wakuum izolýasiýa paneli

  Güýçlendirilen vakuum izolýasiýa panelleri diňe bir gurluşyk diwarlarynyň içki we daşarky izolýasiýasyna gönüden-göni ulanylyp bilinmän, eýsem beýleki bezeg we ýylylyk izolýasiýa materiallary bilen birleşdirilip, izolýasiýa işini we hyzmat möhletini kepillendirýän birleşdirilen ýylylyk izolýasiýa tagtalaryny emele getirip biler.