Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyň ýoluna baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Zerothermo kimler?

Zerothermo, Hytaýyň Siçuan şäherinde ýerleşýän izolýasiýa materialy VIP (Wakuum izolýasiýa paneli) bilen üpjün ediji.VIP-leriň 6 sany tüsse kremniniň ýadro materialy, 4 sany awtomatiki vakuum gaplaýyş liniýasy, 2 sany ýokary päsgelçilikli laminirlenen film gaplaýyş önümçilik liniýalary, 10 sany çalt ýylylyk geçirijiligini kesgitlemek gurallary bilen enjamlaşdyrylan öz zawodlarymyz (70000 inedördül metrden gowrak) bar.

Esasy önümleriňiz näme?

Esasy önümlerimiz, kremniý reňkli material wakuum izolýasiýa panelleri (VIP), ýokary temperaturaly nano mikropor panelleri, çeýe nano termiki izolýasiýa matasy, wakuum aýna.

Zerothermo wakuum izolýasiýa panelleriniň amaly diapazony näme?

Zerothermo tüsselenen kremniniň wakuum izolýasiýa panelleri (VIP) sowuk zynjyr logistikasy, waksina sowuk gutulary, aşa pes temperatura doňduryjylary, sowuk ammar gaplary, öý sowadyjylary, ýahta sowadyjylary, kiçi sowadyjylar, awtoulag sowadyjylary, kriogen doňduryjylar, ýylylyk izolýasiýasy üçin ulanylýar. söwda enjamy, gurluşyk diwary, oda çydamly gapy, pol izolýasiýa materiallary we ýokary temperatura senagaty.

Zerothermo R&D kuwwaty nähili?

Şu wagta çenli Zerothermo-nyň Pekinde, ABŞ-da, Çengduda, Nanjingde gözleg we satuw merkezleri bar, tutuş toparyň 330 gözleg we in 11ener we jemi 1100 işgäri bar. Mundan başga-da, kompaniýamyz 10-dan gowrak uniwersitet we gözleg instituty bilen gözleg we hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Hytaýda.Çeýe gözleg we mehanizmimiz we ajaýyp güýjümiz müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biler

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Biziň kompaniýamyz IS09001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, SGS we ROHS şahadatnamasyny aldy.

Sargyt amallaryňyz näme?

önüm jikme-jiklikleri aragatnaşyk, sargyt tassyklanan, goýum, töleg we tassyklanan, nusga önümçiligi we tassyklanan, köpçülikleýin sargyt tassyklandy, Barlag, balans Töleg, iberiş

Wakuum izolýasiýa panellerinden MOQ näme?

Adatça MOQ 100 inedördül metr bolup, jikme-jiklikleri önümiň beýany sahypasynda tapyp bilersiňiz.

Siziň nusga hyzmatyňyz näme?

Hawa, mugt nusgany goldap bileris we ýurduňyza iberiş bahasy üçin tölemeli bolarsyňyz.

OEM / ODM hyzmatyny goldaýarsyňyzmy?

Hawa, OEM & ODM gowy, zatlary ululygy we galyňlygy, görnüşi ýaly öz dizaýnyňyza görä düzüp bileris.

Eltip bermegiň wagty näçe?

Mysal üçin, gowşuryş wagty 3-5 iş gününiň içinde.Köpçülikleýin önümçilik üçin, gowşuryş möhleti goýumy alandan 10-15 gün soň.

Önüm kepilligi näme?

Kompaniýamyzda berk hil gözegçilik bar. Biz materiallarymyza we ussatlygymyza kepil geçýäris.Biziň wadamyz sizi önümlerimiz bilen kanagatlandyrmakdyr, şeýle hem uzak möhletli hyzmatdaşlygyň iki tarapa hem uzak möhletleýin peýda getirjekdigine berk ynanýarys. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Ibermegiň ýoly näme?

Howa, ýa-da deňiz ýa-da ekspress arkaly, we buýrugyňyza görä iň tygşytly we iň ygtybarly iberiş usulyny saýlarys.

Töleg usulyňyz näme?

T / T, L / C, D / PD / A, Western Union, Nagt

Müşderi hyzmaty näme?

iň oňat we iň ussat müşderi hyzmatyny hödürleýäris, Tel, E-poçta, Whatsapp, Messenger, Skype, LinkedIn, WeChat ýaly onlaýn aragatnaşyk gurallary bilen habarlaşyp bilersiňiz.Eger nägileligiňiz bar bolsa, soragyňyzy iberiňmike@zerothermo.com, 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys, düşüneniňiz we ynamyňyz üçin köp sag boluň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?