Temokary temperatura senagaty üçin Nano mikropor panelleri

 • Temperatureokary temperaturaly Nano-mikroply görnüşli şekilli izolýasiýa panelleri

  Temperatureokary temperaturaly Nano-mikroply görnüşli şekilli izolýasiýa panelleri

  Bu ýöriteleşdirilen şekilli izolýasiýa paneli izolýasiýa tagtasy, ýörite amallar arkaly ýokary temperatura çydamly nano-organiki däl materiallardan ýasalýar.Bu material aşa pes ýylylyk geçirijiligine eýedir we izolýasiýa öndürijiligi adaty izolýasiýa materiallaryndan 3-4 esse, köp temperatura aralygy we gaplama görnüşleri bilen.Nano-mikro gözenekler ýörelgesine esaslanyp işlenip düzülen ýokary netijelilik izolýasiýa materialynyň täze görnüşidir.Bu material, esasan, 10-30 nano metr tüsse çykan kremniden ybarat bolup, içindäki sansyz nano masştably gözenekleri emele getirýär we ýylylyk geçirijilik koeffisiýentinden pes bolan ýylylyk geçirijiligini, konweksiýasyny we radiasiýasyny iň ýokary derejede päsgel berýän ýokary netijeli infragyzyl şöhlelendiriji komponentleri öz içine alýar. henizem howa.Bu materialyň izolýasiýa öndürijiligi, adaty materiallardan 3-6 esse ýokary bolup, iň ýokary temperatura izolýasiýa materiallarynyň birine öwrülýär.Bu paneller ýokary ýokary temperatura garşylygy we izolýasiýa ýerine ýetirijiligine eýedir we aşa ýokary temperatura we ýokary basyşly şertlere çydap biler.Mundan başga-da, ýeňil, ýokary güýç, poslama garşylyk we aňsat gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklary bar we dürli amaly zerurlyklar üçin düzülip bilner.

 • Täze energiýa ulaglary batareýa izolýasiýa ýorgan gatlagy

  Täze energiýa ulaglary batareýa izolýasiýa ýorgan gatlagy

  Täze energiýa bazarynyň giňelmegi bilen köp adam täze energiýa ulaglaryny satyn alýar we ulanýar.Şonuň üçin awtoulag batareýalaryny goramak has möhümdi.Netijede, täze energiýa ulaglary üçin izolýasiýa ýorgan gatlagy möhüm ähmiýete eýe boldy. Täze energiýa ulaglarynyň batareýasynyň izolýasiýa ýorgan gatlagy, elektrikli awtoulagda batareýany izolýasiýa we goramak üçin niýetlenen material gatlagydyr.Bu gatlak batareýanyň aşa gyzmagynyň öňüni alýar we batareýanyň ömrüni uzaldyp we işleýşini gowulandyryp biljek iň amatly temperaturada işlemegini üpjün edýär.

  Izolýasiýa ýorgan gatlagy, adatça süýümli aýna ýa-da Fumed Silica ýadrosy nano mikroporusy ýaly ýokary öndürijilikli, termiki izolýasiýa materialyndan ýasalýar.Bu materiallar, ýokary temperatura garşy durmak we batareýanyň içinde durnukly temperaturany saklamaga kömek edýän ýylylyk geçirijiligine garşy durmak ukyby üçin saýlanýar.Malylylyk izolýasiýasyny bermekden başga-da, ýorgan gatlagy batareýany täsirlerden ýa-da yrgyldylardan gelýän zeperlerden goramak üçin fiziki päsgelçilik bolup biler.

 • Temokary temperatura Nano mikropor paneli

  Temokary temperatura Nano mikropor paneli

  Temperatureokary temperaturaly nano mikropor paneli (HTNM), nanometr material tehnologiýasyna esaslanýan super izolýasiýa materialynyň täze görnüşidir.Temperatureokary temperaturaly izolýasiýanyň we mikrop izolýasiýanyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär, şonuň üçin izolýasiýa täsiriniň iň ýokary derejesine ýetdi.

  Bu super izolýasiýa materialy VIP-lerimiziň köpüsinde we ýokary temperaturaly nano panellerde ulanylýar.Zerothermo vakuum izolýasiýa panelleri, käbir programmalarda 950 ° C we ondan ýokary ulanylyp bilinjek ýokary temperatura izolýasiýasy hökmünde.Örän ýokary öndürijilik talaplary bolan programmalar üçin, termiki izolýasiýa panelleriniň ýörite bahalary taslamanyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Şeýle hem, temperatura, ululyga we islenýän ömrüňize baglylykda islenýän öndürijiligi üpjün etmek üçin dürli päsgelçilik materiallary ulanylyp bilner.

  Zerothermo toparynyň dizaýn etmek üçin müşderiler bilen işlemek tejribesi bar, zerur bolsa ululyk görnüşini talaplaryňyza görä düzüp bileris. Highokary temperaturaly nano panelleri gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris iň gowy müşderi hyzmaty.