Sowuk zynjyr

 • Pes ýylylyk geçirijiligi VIP PET filmi bilen kremniniň wakuum izolýasiýa paneli

  Pes ýylylyk geçirijiligi VIP PET filmi bilen kremniniň wakuum izolýasiýa paneli

  Adaty “Fumed silica vakuum izolýasiýa paneli” bilen deňeşdirilende, PET filmi bolan vakuum izolýasiýa panelleri wakuum izolýasiýa panelleriniň goragyny güýçlendirmek üçin ýörite işlenip düzülendir we PET filmleri wakuum izolýasiýa paneliniň üstüni gorap biler we deşilmeginden ýa-da zaýalanmagynyň öňüni alyp biler. .PET filminiň reňki üçin ak we kümüş bar.

  Zerothermo Fumed silisiýa Wakuum izolýasiýa panelleri (VIP) üçin, ýylylyk geçirijiligi 0.0045w / (mk) -dan pesdir, bu iň oňat sowuk zynjyr izolýasiýa materialy we gowy ýylylyk izolýasiýasy we energiýa tygşytlylygy, Birmeňzeş gazanmak üçin dürli izolýasiýa materiallary saýlananda izolýasiýa täsiri, wakuum izolýasiýa paneli (VIP tagta) izolýasiýa materiallaryny kiçeldip ýa-da inkubatoryň bar ýerini ulaldyp biler

  Zerothermo topary köp ýyllap wakuum tehnologiýasyny täzelemäge gönükdirilendir, bu vakuum izolýasiýa panelleri (VIP) gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň oňat müşderi hyzmaty bilen 12 sagadyň dowamynda jogap bereris.

 • Pes temperatura sowuk zynjyr logistikasy Silisiýa vakuum izolýasiýa paneli

  Pes temperatura sowuk zynjyr logistikasy Silisiýa vakuum izolýasiýa paneli

  Zerothermo Fumly silisiýa Wakuum izolýasiýa panelleri(VIP), Buýylylyk geçirijiligi iň oňat sowuk zynjyr izolýasiýa materialy bolan 0.0045w / (mk) -dan pesdir wegowy ýylylyk izolýasiýasy we energiýa tygşytlamak.Şol bir izolýasiýa effektine ýetmek üçin dürli izolýasiýa materiallary saýlanylanda, wakuum izolýasiýa paneli (VIP tagta) izolýasiýa materiallaryny kiçeldip ýa-da inkubatoryň bar ýerini ulaldyp biler. Şol izolýasiýa giňişliginde wakuum izolýasiýa paneli (VIP tagta) izolýasiýa gutusynyň has uzyn işlemegine sebäp bolup biler aç-açan izolýasiýa täsiri we energiýa tygşytlaýan ykdysady peýdalary bilen.

  Zerothermo vakuum Izolýasiýa panelleri (VIP) sowuk zynjyr logistikasy (esasanam waksina sowuk gutulary, aşa pes temperatura doňduryjylary, sowuk ammar gaplary), öý sowadyjylary ýaly pes temperatura gözegçilik edilýän programmalarda giňişlik, agram we ýylylyk dolandyryşy üçin niýetlenendir..Zerothermo topary köp ýyllap wakuum tehnologiýasyny täzelemäge gönükdirilendir, Bu vakuum izolýasiýa panelleri (VIP) gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň gowy müşderi hyzmaty we iň gowy vakuum izolýasiýa panelleri bilen jogap bereris.

 • Uly ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk, sowadyjy gap üçin kremniniň wakuum izolýasiýa paneli

  Uly ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk, sowadyjy gap üçin kremniniň wakuum izolýasiýa paneli

  Zerothermo tüsselenen kremniniň wakuum izolýasiýa paneliniň geçirijiligi 0.0045w / (mk) -dan pes, bu ýokary hilli we täsirli sowuk zynjyr izolýasiýa materialy.Wakuum izolýasiýa panelleri, pes ýylylyk geçirijiligi we gowy ýylylyk izolýasiýasy we energiýa tygşytlylygy sebäpli sowadyjylar, doňduryjylar we sowuk zynjyrly transport enjamlary üçin iň oňat materialdyr, wakuum izolýasiýa paneli diňe sowuk zynjyr izolýasiýa programmasynda has uly ýer ulanmagyny üpjün etmän, eýsem izolýasiýa täsirine hem eýe. we energiýa tygşytlaýan ykdysady peýdalar.

  Specialörite uly göwrümli vakuum izolýasiýa panelleri VIP-ler üçin, tassyklamagymyz üçin nusga berip bileris, zawodymyzda islendik görnüş we islendik ululyk gowy, Zerothermo topary köp ýyllap wakuum tehnologiýasyny täzelemäge gönükdirilendir, Eger ýöriteleşdirilen ululykdaky tüsse kremnini gözleýän bolsaňyz wakuum izolýasiýa panelleri (VIP), biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda iň gowy müşderi hyzmaty we iň oňat önüm bilen jogap bereris.