Wakuum izolýasiýa aýnasy

 • Temper vakuum izolýasiýa edilen aýna

  Temper vakuum izolýasiýa edilen aýna

  Wakuum aýna iki ýa-da has köp tekiz aýnadan durýar.Aýna gatlaklaryň arasynda kiçijik diregler bar we aýna perimetri organiki däl material lehim bilen möhürlenýär.Aýnanyň birinde wakuum tükeniksiz gaz çykaryjy port bar we boşlukdaky gaz egzoz portundan tükeneler, soň bolsa vakuum boşlugy emele geler. Wakuum ömrüni üpjün etmek üçin boşluga ýörite girelge goýulýar.

  Zerothermotopar 20 ýyldan gowrak wakuum tehnologiýasyna ünsi jemleýär weWakuum aýnanyň köp önümçilik liniýalary bar, bu çalt eltmegiň wagtyny we ýokary hilini kepillendirýär. Wakuum aýna adaty izolýasiýa aýnasyndan 3-4 esse we ýylylyk izolýasiýasyny üpjün edip, ýylylyk geçirişini netijeli blokirlemek arkaly islendik aýna konfigurasiýasynyň işleýşini gowulandyrýar. monolit aýnadan has köp.

  Zerothermo dürli meýdanlar üçin ulanyljak vakuum aýnanyň aýratyn ululygyny we görnüşini üpjün edip biler.Her biri üçinbölek vakuumaýna, transportda howpsuzlygy üpjün etmek üçin iberilmezden ozal gowy gapladyk. Şeýle hem ululygy we görnüşi ýaly müşderiniň islegine görä ýöriteleşdirilen nusgalary ýasap bileris.

  Adatdan daşary izolýasiýa öndürijiligi sebäpli, abatlaýyş, täze gurluşyk, ofis binalary, bilim edaralary, myhmansöýerlik, saglygy goraýyş, perde diwary ýaly ýaşaýyş we täjirçilik taslamalary üçin amatlydyr.Wakuum aýna gözleýän bolsaňyz,size jogap bereris2Iň gowy müşderi hyzmaty bilen 4 sagatwe iň oňat önümler