Zerothermo hakda

Zerothermo (Linglinghao) tehnologiýasy

Zerothermo, Pekin Jiutian Zhenshi Group-yň zawody bolup, wakuum izolýasiýa tehnologiýasynyň gözlegine, önümçiligine, satuwyna we hyzmatyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kompaniýa.

Zerothermo zawody Siçuanda ýerleşýär we 70,000 meýdany öz içine alýar, esasy önümler wakuum izolýasiýa paneli, wakuum izolýasiýa we bezeg paneli, wakuum aýna, wakuum izolýasiýa gapylary we penjireleri, sagdyn we energiýa tygşytlaýjy bina, sowuk zynjyr izolýasiýa materialy we birleşdirilen material.

Zerothermo, VIP-leriň tüsseli kremniniň ýadro materialynyň 6 önümçilik liniýasy, 4 awtomatiki vakuum gaplaýyş liniýasy, 2 sany ýokary barýer laminirlenen film gaplaýyş önümçilik liniýalary, çalt ýylylyk geçirijiligini kesgitlemek gurallarynyň 10 toplumy we ş.m.Ösen enjamlar we önümçilikde baý tejribe işimiziň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Häzirki wagtda esasy materialymyzyň we ýakylýan kremniniň VIP-iň ýyllyk kuwwaty 500,000 we 500 tonna.

Önümçilik liniýasy
Synag guraly
Geçiriş
Geçiriş
T

Zerothermo mukdar, daşky gurşaw we iş howpsuzlygyny dolandyrmak üçin ISO9001, ISO14001 we 45001-i berk ýerine ýetirdi.Dumanly kremniden, süýümli aýnadan, kremniy karbidden we beýleki çig mal satyn almakdan vakuum izolýasiýa paneliniň önümçiligine we gözden geçirilişine çenli, REACH, ROHS we aýratyn ýylylyk geçirijilik talaplaryna laýyklykda VIP kepillendirmek üçin doly hil dolandyryş dolandyryş ulgamymyz we işimiz bar.Her VIP hil gözegçilik ulgamyna görä seslenme bolup biler.Şu wagta çenli sanjym iberijiler we Europeewropadan, Demirgazyk Amerikadan we günorta-günbatar Aziýadan gelen müşderiler üçin 200,000㎡VIP üstünlikli üpjün etdik.

ISO9001
ISO14001
ISO45001
Etiň

Zerothermo ýokary derejeli innowasiýa gözleg we barlag toparyna eýedir we Wakuum izolýasiýa paneli milli standartynyň redaktirleme edaralarynyň biridir.Kompaniýanyň Pekinde, ABŞ, Çengdu, Çongçin, Nanjing we beýleki şäherlerinde gözleg we satuw merkezleri bar.Zerothermo, Hytaýyň ingaşaýyş we şäher-oba ösüş ministrliginiň ýolbaşçylygyndaky 2025-nji ýylda Hytaýda öndürilen möhüm taslamalar kitaphanasyna saýlanan köp sanly gurluşyk taslamalaryna gatnaşdy.

Kompaniýa döredilen gününden bäri Hytaýyň gurluşyk izolýasiýasy üçin iň oňat çözgütleri gözleýäris.Çynlakaý garaýyş we hünär ruhy bilen, Hytaýyň energiýa tygşytlaýyş pudagynyň ösüşine itergi bermek üçin ähli güýjümizi sarp ederis.

karta

Zerothermo toparyna goşulyň —— BIZIIST DISTRIBUTORY BEYZ boluň

Zerothermo Technology Co., LTDwakuum tehnologiýasyny ulanmaga we ösdürmäge ünsi jemleýän we dürli ösen vakuum tehnologiýasy täze materiallaryny işläp düzen we öndüren öndüriji.Esasy önümlerimizde vakuum izolýasiýa panelleri (VIP), wakuum izolýasiýa aýnasy, wakuum energiýasyny tygşytlaýan gapylar we Windows, ýokary temperatura nano mikropor izolýasiýa materiallary we beýleki önümler bar, indi dünýädäki söwda hyzmatdaşlaryny gözleýäris.

 

Zerothermo topary önüm öndürmek we ösdürmek üçin jogapkärdir we siz bazar ösüşine we ýerli hyzmatlara ökde.Şol bir pikiriňiz bar bolsa, bize goşulyp bilersiňiz.Aşakda paýlaýjymyza talaplar bar, üns bilen okaň:

Şahsy ýa-da kompaniýaňyz barada jikme-jik maglumat bermegiňizi haýyş edýäris.
Göz öňünde tutulan bazarda deslapky bazar gözleglerini we baha berişlerini geçiriň, soňra bolsa ygtyýarnamamyzy almak üçin möhüm resminama bolan iş meýilnamaňyzy düzüň.
Hyzmatdaşlarymyz hökmünde beýleki marka önümlerini etmäge we beýleki marka mahabat materiallaryny ulanmaga rugsat berilmeýär.