Öý enjamlary

  • Temokary temperaturaly Nano mikroply suw gyzdyryjy tank izolýasiýa ýorgan / örtük

    Temokary temperaturaly Nano mikroply suw gyzdyryjy tank izolýasiýa ýorgan / örtük

    Suw gyzdyryjy iň möhüm enjamlaryň biridir, ýöne bu öýüňizdäki üçünji uly energiýa çykdajylarydyr, ähli suw gyzdyryjy enjamy nano mikroply izolýasiýa ýorgan bilen izolýasiýa etmek bilen, suw gyzdyryjylaryňyzyň netijeliligini ýokarlandyrarsyňyz, şeýle hem dürli görnüşleri hödürläp biler peýdalary, şol sanda energiýa tygşytlamak, suw gyzdyryjynyň ömri we howpsuzlygy ýokarlandyrmak ýaly peýdalar.

    Temokary temperatura nano mikropor suw gyzdyryjy tank izolýasiýa ýorgan / örtük, ýylylyk ýitgisini azaltmak üçin suw gyzdyryjy tankyň daşyna örtmek üçin ulanylýan izolýasiýa materialynyň bir görnüşidir.Etorgan / örtük, howany duzaklaýan we ýylylygyň gaçmagynyň öňüni alýan kiçijik, mikroskopik gözenekleri bolan ýörite materialdan durýar. Has gowy netijelere ýetmek üçin ýorgan bilen suw gyzdyryjy tankyň arasynda boşluk döredýän özboluşly ulgam bar.Izolýasiýa ýorgan / örtük, adatça ýokary temperatura we çyglylyga sezewar bolup bilýän çydamly, oda çydamly materialdan ýasalýar.süýümli aýna, tüsselenen kremniniň reňkli materiallary ýa-da şöhlelendiriji materiallar ýaly izolýasiýa materiallary we adatça bakyň daşyna gurulýar.