TASLAMA

Malylylyk izolýasiýasyna, energiýany tygşytlamaga we amatly okuw gurşawyna ýetmek üçin.Taslama wakuum izolýasiýa aýnasyny ulanýar,Tüsse çykan Silica Core wakuum izolýasiýa panelleriwe arassa howa ulgamy. Bu ösen materiallaryň we tehnologiýalaryň ulanylmagy energiýa sarp edilişini we iş çykdajylaryny netijeli azaldyp biler we okuwçylaryň okuw netijelerini we okatmagyň hilini ýokarlandyrýan amatly we sagdyn okuw gurşawyny üpjün edip biler.Nançong orta mekdebiniň taslamasy, daşky gurşawy habardar etmegi we durnukly ösüş tejribesini öňe sürüp, sosial taýdan jogapkär ýaşyl gurluşyk görkeziş taslamasyna öwrüler.

Coveredapylan meýdany:78000m²Energiýa tygşytlanýar:7ylda 1,57 million kWt sagatda

Adaty uglerod tygşytlandy: 503.1 t / ýylCO2 zyňyndylary azaldy:1527,7 t / ýyl

Amatly iş gurşawyny döretmek, energiýany tygşytlamak we ýylylyk izolýasiýasyna ýetmek, energiýa sarp edilişini we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmak üçin bu taslama ýaly önümleri ulanýarvakuum izolýasiýa aýna, wakuum izolýasiýa panelleri (VIP) we arassa howa ulgamy.binalarda ýylylyk ýitgisini we energiýa sarp edilişini diňe bir azaltmak bilen çäklenmän, energiýa çykdajylaryny we kärhanalar üçin iş çykdajylaryny azaldyp, bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp biler.Bu taslama daşky gurşawy goramagy we durnukly ösüşi nygtaýan, kärhanalar üçin ýaşyl önümçiligi we durnukly ösüş tejribesini öňe sürýän we has ýaşaýyş, ýaşyl we pes uglerodly şäher gurşawynyň döredilmegine goşant goşýan görkeziş taslamasyna öwrüler.

Coveredapylan meýdany:5500m²Energiýa tygşytlanýar:7ylda 147,1 müň kWt

Adaty uglerod tygşytlandy:46,9 t / ýylCO2 zyňyndylary azaldy: 2.ylda 142,7 t

Taslama amatly we energiýa tygşytlaýan ofis gurşawyny döretmegi maksat edinýär.Muňa ýetmek üçin taslama metal üstündäki wakuum izolýasiýa perdesi diwar panelleri ýaly önümleri ulanýar,prefabrik modul wakuum termiki izolýasiýa diwar ulgamlary, vakuum aýna gapylar we penjireler perde diwarlary, BIPV fotoelektrik üçekler, fotoelektrik vakuum aýna we arassa howa ulgamy.Taslama bu innowasion tehnologiýalardan peýdalanyp, aşa pes energiýa sarp edýän binalaryň täsirine ýetip biler, energiýa sarp edilişini we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaldyp biler.Şol bir wagtyň özünde, bu tehnologiýalar içerdäki howanyň hilini ýokarlandyryp, has sagdyn we has amatly iş gurşawyny döredip biler.Bu taslama adaty bina bolup, beýleki binalar üçin peýdaly mysallar we salgylanmalar berýär.

Coveredapylan meýdany:21460m²Energiýa tygşytlanýar:9ylda 429,2 müň kWt

Adaty uglerod tygşytlandy:137.1 t / ýylCO2 zyňyndylary azaldy:4ylda 424 t

Waksina izolýasiýa sowadyjy gutusy taslamasy ulanýarDumanly silika vakuum izolýasiýa panelitehnologiýasy(Malylylyk geçirijiligi ≤0.0045w (mk))sanjymlary saklamak we daşamak üçin aşa pes temperatura gurşawyny üpjün etmek.Bu izolýasiýa gutusy diňe bir durnukly pes temperatura gurşawyny saklaman, eýsem daşky gurşawyň temperaturasy üýtgäninde sanjymy netijeli gorap bilýän izolýasiýa ýerine ýetirijiligine hem eýedir.Wakuum izolýasiýa paneli tehnologiýasyny ulanmak bilen sanjymlary saklamak we daşamak üçin çykdajylar azaldylyp, dünýä ilatynyň saglygyna möhüm goşant goşýan sanjymlaryň hilini we netijeliligini ýokarlandyryp bolar.Bu sanjym izolýasiýa sowadyjy guty taslamasy pandemiýa garşy göreşde möhüm goldaw berýär.