Özbaşdaklaşdyrma

sf

ZEROTHERMO, VIP-leriň dürli ululyklary we şekilleri üçin modully gurluşy üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, dürli amaly meýdanlarda ulanylýan ýörite taslamaňyz üçin dürli ululykdaky ýa-da VIP şekilleri talap edýän bolsaňyz, bize habar berip bilersiňiz we biz size ýasap bileris.

Specialörite programma üçin ýöriteleşdirilen wakuum izolýasiýa panelleriniň çözgüdini berip bileris
ODM / OEM hyzmatyny goldaýarys (Galyňlyk adaty, şekil adaty, reňk we ş.m.)
Hilini barlamak üçin kiçi sargyt kabul edýäris.
Güýçli gözleg we dizaýn toparymyz bar, diňe öz pikirleriňizi aýdyň, hünär derejäňizi we hyzmatyňyzy hödürläris.

täze adat

Dürli materiallary, görnüşi, ululygy we PET film reňklerini özleşdiriň.
Applicationörite amaly faýllar, zerur galyňlyk, enjamlar bilen baglanyşykly görnüş, aýratyn ýylylyk geçirijiligi, gaplama dizaýny we ş.m. hakda öz pikiriňizi görkeziň, biz size professional çözgüt meýilnamasyny hödürläris.

97

Zerothermo Custom hakda has giňişleýin maglumat

Dizaýny biziň üçin edip bilersiňizmi?
Hawa, wakuum izolýasiýa panelleri boýunça baý tejribä eýe bolan gözleg we gözleg toparymyz bar, köp müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik we aýratyn talaplaryna (ululygy, görnüşi, galyňlygy, ýylylyk geçirijiligi we ş.m.) laýyklykda hünär öndürijilik çözgüdi bilen üpjün etdik.

Custöriteleşdirilen vakuum izolýasiýa panelleri üçin MOQ näme?
Islendik mukdar Bolýar, pikirleriňizi bize aýdyň.

Sample sargyt üçin gowşuryş wagty näçe?
Nusga ähli jikme-jiklikler tassyklanandan soň 5-7 günüň içinde tamamlanyp bilner, nusga önümçiligi üçin size habar bereris.

Köpçülikleýin sargyt üçin gowşuryş wagty näme?
Adatça köpçülikleýin sargyt üçin eltip beriş wagtymyz takmynan 15-25 gün, faktorymyzda wakuum izolýasiýa panelleri üçin 6 önüm çyzgysy bar, bu eltmegiň wagtyny we hilini kepillendirip biler ..

Kompaniýanyňyzyň hiline gözegçilik nähili?
Professional QA & QC toparymyz bar we her sargyt üçin her önüm prosesi üçin berk gözegçilik standartlary bar. Mysal üçin, materialy barlamak, önümçilige gözegçilik etmek, taýýar önümleri ýerinde barlamak, gaplamagy görkezmek, ekt.Şeýle hem sargytlaryňyzy doly barlamak üçin siz tarapyndan bellenen üçünji tarap kompaniýasyny kabul edýäris.

Wakuum izolýasiýa panelleri üçin reňkli material näme?
Adatça, zäherli we ekologiýa taýdan arassa kremniniň reňkli matasy, elbetde, başga reňkli material gerek bolsa, biz hem siziň üçin edip bileris.